RIBOSOMASArchivo:Ribosome mRNA translation en.svg
Archivo:Ribosome mRNA translation en.svg